BODEM ALS BASIS

Natuurinclusieve landbouw, een  "nieuwe landbouw" die meerdere belangen dient: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit – en ze gaat uit van de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grondstoffen op bedrijfsniveau en in de regio. De bodem vormt de basis van de kringlooplandbouw. Een goede bodemkwaliteit vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. De bodem kan dan ook als buffer dienen voor extreme weersomstandigheden.DOELEN EN RESULTATEN
 

De bodem is de belangrijkste schakel in de natuurinclusieve, kringlooplandbouw. Bodems zijn levende systemen die dus belangrijke functies en diensten aanbieden. Dat vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik, uitgekiende bouwplannen én machines die afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. Doel is om de kennis van de hieronder genoemde diensten van de bodem in lezingen, workshops, excursies en discussies te delen en door te geven.

1. Bodemvruchtbaarheid
1. dan denken we aan de voedingstoestand.De bodem levert nutriënten.
2. de bodemstructuur
3. weerstand tegen ziekten en plagen

2. Weerstand tegen stress én aanpassingsvermogen
1. weerstand tegen stress
2. adaptie en flexibiliteit

3. De bodem als buffer en reactor
1. fragmentatie en mineralisatie van organische stof
2. zelfreinigend vermogen
3. waterretentie ( opnemen, vasthouden, afgeven en doorlaten van water
4. klimaatfuncties zoals vocht, temperatuur, (broeikas)gassen op lokale en globale schaal

4. De bodem met al zijn biodiversiteit
1. functionele-, structurele- en genetische diversiteitKENNIS DELEN
 

Samen met Wellant als kennisinstituut, samen met de overheden en samen met landbouwers kijkt dit thema naar de mogelijkheden hoe we de kennis over de bodem zo breed mogelijk kunnen delen. We beginnen bij de agrariërs. Concreet, praktisch en met nieuwe vormen van samenwerking wordt gewerkt aan dit Praktijkprogramma. Een programma gebaseerd op lezingen, workshops, excursie en het leren van en met elkaar.

De bodemgezondheid (bodemleven) staat hierin centraal. Met als eindresultaat een mooi en gezond landschap, schoon water en schone lucht en waarin voor de boer een inkomen is gegarandeerd.
We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de regio en daarmee ook de transities die voor ons liggen.
 PRAKTISCHE INFORMATIE
 

Twee bijzondere lezingen voor boeren, burgers en buitenlui, gevolgd door 4 workshops speciaal bestemd voor de agrariërs. De cursus trekt zich niets aan van de nieuwe provincie indeling en is dus open voor inwoners van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard.
De 4 workshops zijn speciaal gericht op de agrariërs van de VA en starten steeds om 13.00 uur. Je kan je opgeven voor de workshops via de mail ottoland@wellant.nl Tevens staat er een uitnodiging op de site van het Wellant College.LOPENDE ACTIVITEITEN