KLIMAATWERKPLAATSEN
 

Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming, bodemdaling...

… het klimaat verandert: hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. In de digitale klimaatatlas van A5H kunt u zien waar de klimaatrisico’s precies spelen. Hoe gaan we hier in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden mee
om? De diepe polders, cultuurhistorische bebouwing, de graslanden met melkveehouderijen, de steden dorpen worden beschermd door dijkring 16. Binnen de dijkring werken de gemeenten, provincies en waterschap Rivierenland samen om zich voortdurend vanuit kennisontwikkeling en voortschrijdend inzicht aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen.

 

Naast de klimaatwerkplaats verstedelijking & gezonde leefomgeving starten in dezelfde periode andere werkplaatsen waarin over klimaatadaptatie wordt gesprok.en: landschap & recreatie, vitale objecten & infrastructuur en de ontmoetingstafel toekomstgerichte landbouw & natuur

Wat is goed voor de regio? Welke kansen zijn er? Wie heeft mooie voorbeelden en wil die delen? Welke koers gaan we varen? Wat kunnen we samen doen? In de uitnodigingen lees je er meer over. De uitnodigingen zijn op naam verstuurd. Op het Symposium X zullen de werkplaatsen laten zien en horen wat er tot dan toe is uitgekomen en kunt u een bijdrage leveren aan het maken van de Regionale Klimaat Adaptatiestrategie.