Projectplan De Steeg
 

De werkgroep Water van BlauwZaam initieert het project ‘Ecologisch beheer waterwingebied de Steeg’. Het project is een deelproject van de regiodeal Bodemdaling ‘Veenweidestrategie Alblasserwaard’, dat door de provincie Zuid-Holland wordt gefinancierd en begeleid. In de regiegroep ‘Veenweidestrategie Alblasserwaard’  zijn verschillen partijen vertegenwoordigd: o.a. LTO, Groene Cirkel Kaas, Oasen, BlauwZaam, gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland, …

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2021/samen-slag-vitale-veenweiden-zuid-holland/

Startnotitie Veenweidestrategie Zuid-Holland 1_0.pdf

 

Binnen het project krijgen twee sporen vorm:

Spoor 1- Oplossingen voor de korte termijn (o.a. het BlauwZaam project Drukdrainage [link]

Spoor 2-Oplossingen voor de lange termijn

Het project dat BlauwZaam initieert valt onder spoor 2:

Herinrichting gebied ‘De Steeg’ Oasen ter bevordering transitie naar andere landbouw (vanuit integraliteit)

De eigendommen van Oasen Drinkwaterbedrijf De Steeg zijn de basis voor dit onderzoek. Deels liggen deze eigendommen in de provincie Zuid Holland en deels in de provincie Utrecht.

Wat wil BlauwZaam?

In een gebied van uiteindelijk ca. 200 hectaren al dan niet aaneengesloten willen we de volgende opgave integraal oppakken:

1.         Klimaat adaptief maken van regio, tegengaan van bodemdaling en vergroten van waterbuffer.

2.         Het laten toenemen van de biodiversiteit en zoeken naar ecologische verbindingen en gewenste natuur ontwikkeling.

3.         Een bijdrage leveren aan de CO2- en stikstofreductie.

4.         Het behouden van het agrarisch landschap, met verschuiving naar extensieve veehouderij en mogelijke verandering naar kringlooplandbouw.

5.         Inzicht naar mogelijke andere verdienmodellen. Kunnen andere functies dan de veehouderij, zoals natuur en recreatie, ook financieel duurzaam zijn.

6.         Studenten inzetten op onderzoeksvragen

Welke partijen hebben invloed op het proces?

•          Eigenaren van de gronden, meestal agrarische bedrijven, rondom gronden van Oasen.

•          Waterschap Rivierenland. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlakte water en een goede waterhuishouding. Inventarisatie van watersystemen.

•          Provincie Zuid-Holland. Dit gebied maakt onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN).

•          Gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden en Provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het is mogelijk dat alle gronden in een van beide gemeenten of provincies worden gevonden. In de uitwerking zullen alle visies, beleidsnota’s en bestaande (bestemmings)plannen worden genoemd.

•          Oasen Drinkwaterbedrijf. Een combinatie van wingebied/boringvrije zone en natuur is een logische. Bij langdurige waterwinning is bodemdaling een gevolg. Mate waarin is van diverse factoren afhankelijk.

•          LTO Als belangenvereniging van de agrarisch sector.

•          Natuurverenigingen waaronder Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard, idem Vijheerenlanden, Milieufederatie ZH, ……………

•          Onderwijsinstellingen zoals Inholland, Hogeschool Rotterdam, Yuverta en anderen…


Samenwerking met onderwijs

Door vraagarticulatie vanuit. onderwijs worden concrete onderzoeksvragen geformuleerd en verbonden aan opleidingen en studenten

Blauwe Hotspot Dordrecht verbindt onderwijsinstellingen.

De volgende onderwijsinstellingen en opleidingen hebben aangegeven mee te willen werken aan plan veenweidestrategie “De Steeg”
 

 • Inholland Delft opleiding: Landscape and  Environment Management (LEM)
 • Inholland Rotterdam opleidingen Economie en Juridisch
 • Hogeschool Rotterdam opleiding Watermanagement
 • Yuverta ‘de Blauwe Hotspot’ mbo Levende Stad en Klimaat (LSK)
 • Yuverta  ‘Hotspot Diermanagement Houten’ mbo
 •  
 • - Aanzet vraagarticulatie - (pdf)
 •  


 • Tijdspad en resultaten project

 • Mei-juli 2021
  • Vorm geven aan onderzoeksplan en aansluiten stakeholders
 • Augustus/ september 2021
  • Onderzoeksvragen opgesteld voor studenten
 • Oktober 2021
  • Onderzoeksvragen gedeeld met 3 onderwijsinstellingen
 • November 2021
  • Commitment van onderzoeksinstellingen om te participeren in project
  • Articulatie onderzoeksvragen ism Blauwe Hotspot  en opzetten tijdspad
 • December 2021
  • Oplevering tijdspad en maatwerk-onderzoeksvragen
  • Aansluiten andere onderwijsinstellingen