Veenweidestrategie bodemdaling


De werkgroep Water treft de voorbereidingen van het project ‘Veenweidestrategie de Steeg’

Dit project is onderdeel van het plan ‘CO2 reductie en bodemdaling Albasserwaard’, dat weer deel uitmaakt van “de Veenweidestrategie Zuid-Holland”.
BlauwZaam heeft dan ook zitting in de regiegroep van de Veenweidestrategie Alblasserwaard.

BlauwZaam richt zich met dit project vooral op de oplossingen voor Bodemdaling op de lange termijn (het zg. Spoor 2).

Het onderzoeksgebied rondom de waterwingebieden op ‘de Steeg’ van Oasen biedt ruimte voor de integrale vragen over:

- Drinkwaterwinning en bodemdaling
- Toekomstbestendige landbouw en ecologisch beheer
- Vergroten ecologische verbindingszones
- Waterberging  en waterpeilbeheer

De werkgroep Water bestaat uit een afvaardiging van Kwakernaak bv, LTO Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Oasen, Waterschap Rivierenland, Yuverta (de Blauwe Hotspot).

Door het netwerk dat BlauwZaam heeft met verschillende onderwijsinstelling kunnen de onderzoeksvragen aan studenten worden gekoppeld. De samenwerkende scholen zijn:
- Hogeschool InHolland Delft
- Hogeschool Inholland Rotterdam
- Hogeschool Rotterdam
- Hogeschool Den Bosch
- MBO Yuverta (Blauwe Hotspot en Hotspot Diermanagement Houten)

Met ingang van het kalenderjaar 2022 starten we met pakket 1: Ecologische systeemanalysen

met daarin onderzoek naar

  • Gebiedsinrichting ‘De Steeg ‘ en omliggende percelen
  • Biodiversiteit 
  • Gebiedsopgaven (provincie Zuid-Holland en Utrecht, Waterschap Rivierenland, Drinkwaterbedrijf Oasen en gemeenten)