Werkzaamheden

Aanleg drains
Plaatsen van de pompen
Plaatsen van de peilbuizen

Aan de slagDebiet meten (mei/juni 2022)

Tot nu toe meten we de waterstromen en hoeveelheden die via de pomp bij de put in en uit gepompt worden. In overleg met de werkgroep is besloten alsnog bij Peter Heikoop en bij Kees Baan debietmeters te plaatsen. Het is belangrijk en nodig om de diverse waterstromen in het veld te kennen (in en uit perceel en sloot, vanaf binnenkort ook uit greppels). Dat helpt ons allen straks om de juiste conclusies te trekken op basis van goede waarnemingen. Daarnaast is het voor onze opdrachtgevers, maar ook voor WSRL belangrijk om goede velddata te hebben, om minder te hoeven bogen op modelberekeningen, van wie dan ook (op nationaal, regionaal, lokaal-project niveau). 
Natuurlijk moeten we proberen de eventuele ruis (buurpercelen, lekkages, overloop door hoosbuiten) te voorkomen.

Op dit moment (juni 2022) werken de debietmeters bij Kees Baan. Het is op dit moment overal erg nat in het weiland. Greppels vol en sloot hoog. Kees laat nu water weglopen uit de sloot. Die m3 worden gemeten nu gemeten door de recent geplaatste debietmeters.

Bij Peter Heykoop wachten wij nog op het trekken van de sleuven door HABO. Hopelijk gebeurt dat snel.


Opbrengstmeting bij Kees Baan (3 mei 2022)

4 à 5 keer per jaar doen we een grasopbrengstmeting bij Kees Baan. Karel van Houwelingen onderzoekt voor de pilot de effecten van vernatting op de grasopbrengst. Daartoe maait hij liefst op dezelfde dag als Kees een stuk. Met een proefveld-maaimachine (Haldrup) worden een aantal stroken gras gemaaid (per perceel 6 stroken van ca. 1,5 bij 8 meter). Hierbij wordt het vers gewicht van de strook gras vastgesteld, de oppervlakte van de strook gemeten en een
monster van het gras gedroogd voor bepaling van de drogestof (ds)-gehalte. Op deze wijze wordt de grasopbrengst in kg ds/ha nauwkeurig bepaald.
Dit is de eerste snede in 2022 en gaat de kuil in. Markant verschil met vorig jaar is dat de eerste snee toen een maand later was. Zie voor de uitkomsten van 2021.


Wateroverlast (april 2022)
Afgelopen maand viel er veel regen. Dit leidde tot volle greppels en volle sloten. Op het pilotperceel werken we met hoog slootwaterpeil. Natuurlijke afvoer naar de sloot is er dus niet. Het water stuwt dus op en de greppels staan vol. En ook het grondwaterpeil staat zo'n 20 cm onder het maaiveld. Voor de grasgroei merken we, dat die vertraagt. De bodem blijft koud in verband met de neerslag die er is gevallen. En ook het grondwater staat hoog.

Tijd voor actie
Om te voorkomen, dat het gewas beschadigt en de koeien straks niet naar buiten kunnen op dit perceel. Wachten heeft dus geen zin omdat het water te langzaam verdampt en weg kan vloeien. Op de kopakkers van het DD perceel gaan we nu een buis-verbinding maken met de poldersloot, zodat er in voorkomende gevallen direct geloost kan worden op de poldersloot. Aan het einde van de buis plaatsen we een debietmeter, zodat we goed kunnen meten hoeveel water er afgevoerd is. Dit betekent dat de pomp in de put nu uitsluitend nog wordt gebruikt om water in te pompen.

 


Bemonsteren van de pompput (Februari )
Vanaf februari 2022 gaat WSRL ook maandelijks de kwaliteit van het water in de put bemonsteren. Op deze manier kunnen we heel precies nagaan wat de kwaliteit van het drainwater is. Dan hebben we van alle water gegevens. Zowel vanuit de neerslag, vanuit de sloot en van het water in de pomput. Nieuwsgierig naar het verschil? De werkgroep wel!

 

 

 


Aanbrengen van extra sensoren om zuigspanning te meten (Maart)
De zuigspanning of waterspanning geeft de energieverhouding in het water van de poriën in de bodem weer. Er is een functioneel verband tussen de zuigspanning (druk van het water in de poriën) en de hoeveelheid water in de poriën (verzadigingsgraad van de bodem). De samenhang tussen de zuigspanning en de vochtigheid van de bodem is karakteristiek voor de poriëngrootteverdeling en ook voor het wateropnemend vermogen van de bodem.

Drie stormen op rij brachten veel wind, maar ook veel neerslag. (februari)
De heftige storm zorgde voor schade aan de PV panelen bij Mattias. Ondertussen weer hersteld. Ook is het extreem nat na de hoosbuien. Gronden zijn verzadigd, waardoor het regenwater de bodem niet intrekt. Het hoge waterpeil in de sloot proberen we zo te houden. Het overtollige grondwater voeren we af via het systeem.


2021

2021 is het eerste volledige pilotjaar en staat vooral in het teken van monitoren.

Voor een volledig beeld van de uitkomsten kijk op de pagina Effecten van vernatting.

Wat doet vernatting met de flora en fauna?
Wat doet vernatting met de waterkwaliteit?
Wat doet vernatting met de opbrengst van het gras?
Wat doet vernatting met de bodemdaling?
Wat doet vernatting met de waterhuishouding?
Wat doet vernatting met de draagkracht van de bodem?
Wat betekent vernatting voor de agrariër?

oktober 2021 reparaties aan de vlotters en aan de kabels.


2020

In september 2020 verscheen een artikel over de aanleg in de Nieuwsbrief van Stichting Blauwzaam

September 2020 Aanleg drains/buizen
In september en oktober 2020 heeft de firma Barth de drains aangelegd. Barth Drainage, Molendijk 96 uit’s-Gravendeel

Plan van Aanpak: aanleg water-infiltratiesysteem bij 3 percelen te Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Wat is er aangelegd?
Drains: In het plan van aanpak kan je lezen, dat we hoofdzakelijk buizen met een doorsnee van 60 mm hebben gebruikt. Met uitzondering van de aanleg bij Baan. In verband met de lengte van het perceel zijn we daaruit gegaan van buizen met een doorsnee van 80mm. Dit om te voorkomen, dat de uiteinden van het perceel bij schaarste te weinig water zouden krijgen. Uiteraard zijn daarnaast nog een aantal greppelafvoeren gegraven.
Biodrains: Bij Verhoef in Brandwijk doen we tevens een proef met biodrains.

Putten: Alle drains worden aangesloten op een pompsysteem om met name in de zomer ervoor te zorgen, dat het slootwaterpeil minimaal 20 cm onder maaiveld staat.
 


Plaatsen pompen en zonnepanelen
November en december 2020:  zijn de afrastering, de pompen en de energieopwekking geplaatst.
Januari 2021 zijn er bij één van de deelnemers namelijk Kees Baan in Molenaarsgraaf  2 VSM-sensoren geplaatst, die de bodembeweging kunnen volgen. Daarnaast ook zijn er bodemvochtsensoren (diepte-profielen) en druksensoren (grondwaterstanden, slootpeilen, druk in drainagesystemen) geplaatst.

Leeswerk: Onderwaterdrains en putbemaling beperken bodemdaling


Plaatsen van peilbuizen
Lees de toelichting
December 2020: Aanleg van de peilbuizen om grondwater te meten. Bij alle agrariërs zijn de peilbuizen aangebracht.De ondiepe buis gaat zo’n 3 m de grond in, daarmee meten we de grondwaterstand in het klei op veen pakket. Dit is de zogenaamde freatische grondwaterstand. Lokaal. De diepe buis gaat beneden het zand in, op 10 m minus maaiveld. We meten daar de stijghoogte in de laag onder het veen, dus in het zandpakket. Dat is een zogenaamd watervoerend pakket van regionale omvang. (in de foto een link naar de aanleg)

Januari 2021: In de loop van de maand zal door WSRL ook bij alle proefpercelen en in de watergang van de polder peilschalen  geplaatst worden. Tevens worden de pompen aangesloten op het drainagesysteem.

Met deze twee meetinstrumenten hebben we dus zicht op het slootpeil en op het grondwaterpeil en kunnen daarmee de komende jaren de waterhuishouding monitoren.