WERKGROEP WATER

 

De belangrijkste opgave die de werkgroep zich heeft gesteld:
draagvlak zoeken, verkennen van oplossingen en kansen voor onze streekDOELEN

Hoofddoel

Door onderzoek en onderbouwing kenbaar maken wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn en hiermee een bijdrage leveren aan de bewustwording van ondernemers  en burgers in onze regio. De werkgroep “WATER” van BlauwZaam wil meer draagvlak creëren voor het thema “WATER”.

Hoe wordt gewerkt aan dit doel?
Dit gebeurt door het organiseren van kennissessies en te participeren in verschillende regionale blauw groene projecten. Op deze wijze wil de werkgroep een bijdrage leveren aan de bewustwording van burgers, ondernemers en overheidsmedewerkers om concreet met de gevolgen en de kansen van klimaatverandering om te gaan.

Daarnaast wordt geprobeerd op onafhankelijke wijze mee te denken aan oplossingen voor de waterproblematiek in de streek, in de breedste zin van het woord.

Onder andere voor de bodem, de verdroging, de bodemdaling, waterberging, waterstanden.  Allemaal onderwerpen die te maken hebben met het thema water. Kortom zoeken naar oplossingen in de breedste zin én die daarnaast ook kansen bieden.

Denk aan maken van waterberging, gekoppeld aan recreatie, natuurontwikkeling en biodiversiteit.
Denk aan de problematieken van CO2 en stikstof die om oplossingen vragen.
Alles is gekoppeld aan water.

Doelstellingen

* Nieuwe data realiseren door te participeren in regionale onderzoeksprojecten
- Het verzamelen, verwerken, visualiseren en communiceren van data die de huidige status aangeven en de gevolgen op korte en lange termijn

* Een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van de vraagstukken van de Regionale Maatschappelijke Agenda.

* Studenten van verschillende onderwijsinstellingen betrekken bij onderzoeken
Op dit moment wordt er samengewerkt met de volgende onderwijsinstellingen:
-WUR
-Hogeschool Inholland
-Hogeschool Larestein
-AOC Wellantcollege mbo en vmbo
-ROC Davinci

 PARTICIPEREN
 

De werkgroep “WATER” participeert in de volgende projecten:


* BlauwGroen Fundament, een project in het Meerjarenplan Groen Verbindt
* Verkenning natuur-inclusieve landbouw
* Drukdrainage
* Klimaatcommunicatie deel 2 (o.a. Symposium X en artikelenreeks Klimaatverandering in regionale kranten)
* Game-On 2022 (regionale techniekmanifestatie voor basisonderwijs BlauwZaam verzorgt het ‘Water en Groenplein’)
* Veenweidestrategie

Nieuwe initiatieven:

* Vergroten biodiversiteit gemeentelijke pareltjes (verduurzaming Klimaatbestendig groenbestek)

 


Kennissessies:

* Symposium 'Klimaatverandering, een zee van kansen (maart 2021)
* BBB Klimaatcommunicatie (januari 2020)
* Een 17delige serie in alle regionale edities van het Kontakt over klimaat (2020/2021)
* De bodem van de VA (workshops en lezing voorjaar 2019)
* Groene daken (20 september 2018)
* Symposium Water (15 april 2015 en oktober2016)

De werkgroep “Water” bestaat uit:

* Gerrit de Jong (LTO)
* Peter Kwakernaak (Kwakernaak bv)
* Henry de Jong (Oasen)
* Ton Schüller (BlauwZaam)
* Rolia Wiggelinkhuijsen (projectleiding BlauwGroenFundament)
* Peter Willems (Waterschap Rivierenland)
* Tom Lievense (Yuverta)
* Sjaak Kreeft (Gebiedsdeal 5.0)De werkgroep nodigt bij gelegenheid deskundigen of inhoudelijk verantwoordelijken uit om de ideeën en adviezen toe te lichten. Of om de werkgroep te informeren over specifieke projecten.


AFGERONDE ACTIVITEITEN / ONDERZOEKEN


Interesse in de Werkgroep Water en haar activiteiten? Heeft u ideeën: Uiteraard welkom!

Voor informatie zijn we beschikbaar.
Heeft u een aanvullend initiatief of belangstelling, meld u aan.
Neem contact op met Peter Kwakernaak via mail : peter@kwakernaak.nl

Meer informatie vindt op onze vorige website.