BLAUWGROEN FUNDAMENT

Gevolgen van de klimaatverandering voor de Regio

Water en Groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn de drag­ers van de economie en de cultuurhistorie. Met dit project wordt in beeld gebracht welke gevolgen de klimaatver­andering op de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hebben. Bes­chikbare informatie wordt in kaart gebracht en geselecteerd zodat het geschikt is om een discussie met een brede vertegenwoordiging van de streek te voeren. Zo ontstaat bij de bewoners en bedrijven uit het gebied zelf inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en draagvlak voor te nemen maatregelen.

Bekijk hier het project plan van BlauwGroen Fundament.DOELEN & RESULTATEN

Het Project BlauwGroen-Fundament is één van de 33 projecten van het meerjarenprogramma Groen Verbindt. De werkgroep water is één van de werkgroepen van de Stichting Blauwzaam en heeft dit project aangevraagd bij de Provincie Zuid Holland. Met dit project wil Blauwzaam door het uitvoeren van verschillende activiteiten een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. Door zicht te krijgen op de veranderingen in het klimaat en de logische gevolgen voor de streek kunnen partijen anticiperen op de komende veranderingen.

Resultaten:

  • Het verzamelen en verwerken van data. Data die aangeven wat de huidige status is en wat er gaat gebeuren volgens de verwachtingen.
  • Zij brengt ook in kaart wat de mogelijke oplossingen zijn en dragen daarmee bij aan de bewustwording in de regio.
  • Resultaten bekend maken bij andere werkgroepen en onder de aandacht brengen bij de partners en de regio.LOPENDE ACTIVITEITEN
 AFGERONDE ACTIVITEITEN