Nieuwe Verdienmodellen

Verdienen aan reductie van CO2

Verdienen aan vernatting

Verdienen aan bosbouw

De duurzaamheidsopgaven voor de landbouw zijn groot. Om daaraan te voldoen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Deze hebben grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van agrarische ondernemingen en zorgen voor onrust onder boeren. Met name sinds de stikstofcrisis gaat veel aandacht uit naar boeren die al dan niet vrijwillig stoppen. In deze rubriek willen we ons vooral richten op degenen die doorgaan. Deze pilot gaat over effecten van vernatting. Dat betekent dus ook dat we ons beperken tot het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, die met deze vernatting direct of indirect samenhangen. Naast onderzoek gaan we in gesprek met de boeren.


Uitbreiding Valuta voor Veen: winst voor boeren, natuur en klimaat?

11 februari 2021, Milieufederatie Zuid Holland
Boeren in het veenweidengebied die bodemdaling en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot van hun grond verminderen, gaan die vermeden uitstoot verkopen. Met het geld dat ze daarmee verdienen, financieren ze een deel van de benodigde investeringen. En bijvoorbeeld de verduurzaming van hun bedrijf. Dit wordt nu mogelijk door de uitbreiding van de methode Valuta voor Veen, die is goedgekeurd op 11 februari door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De eerste projecten starten binnenkort in Zuid-Holland.
Meer lezen

CO2  uitstoot reductie is belangrijk om de klimaatdoelen te halen.  Eén van de mogelijkheden (zie boven) is de reductie van veenoxidatie door vernatting. Elke polder heeft specifieke eigenschappen waardoor  je niet op voorhand kunt stellen welke methode er het meest geschikt is.En we kunnen er ook niet automatisch vanuit gaan, dat vernatting ook leidt tot hogere natuurwaarden. 
Belangrijk is om CO2 reductie niet los te zien van andere maatschappelijke vraagstukken, zoals voedselproductie en biodiversiteit. Aan de voorkant moeten we nadenken over CO2 reductie en de opgaven die we hebben in de regio: woningbouw, meer groen, klimaatadaptatie, energievraagstuk ed. Alles zou moeten meegewogen moeten worden. Vernattig van intensief bemeste percelen zorgen voor extra snelle groei van gras. Juist op momenten dat eeen meer open grasmat gewenst is voor de biodiversiteit. Hier botsen dus belangen.  En is de winst voor de boer een verlies voor de natuur.

Als overheden gaan bepalen hoe, dan bestaat het gevaar dat de landbouw, lees voedselproductie functie onvoldoende wordt meegewogen. Dit kan tot veel weerstand onder de boeren leiden.
Als je boeren laat beslissen verandert er weinig omdat deze uit zijn op behoud van hun huidige werkwijze. Eventueel met kleine aanpassingen.

De oplossing is dus om integraal, gezamenlijk op te trekken.

Matthias Verhoef uit Brandwijk en Peter Heikoop uit Niewland twee agrariërs in deze pilot doen mee samen met de milieufederatie (van PZH en van PU) om zicht te krijgen op die credits en hoe we deze op de juiste manier in de regio kunnen gebruiken.

Kijk voor meer informatie ook op de site van de Stichting Nationale Koolstofmarkt

Gevalideerde projecten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
5 april 2022 Deze week zijn twee projecten van het type valuta voor veen gevalideerd: – Project Ad van Rees – Project Nico van der Ham
Beide projecten bevinden zich in de polder Alblasserwaard en reduceren uitstoot van kooldioxide door opzetten van het grondwaterpeil.
Voor meer informatie over valuta voor veen en de projectplannen van Ad en Nico lees hier.


Kan vernatting in de veehouderij leiden tot een verdienmodel door het planten van bomen? 

Provincie Zuid Holland organiseerde in het najaar onder leiding van Richard Slagboom en bijeenkomst "Bomen over bomen".
Bos en bomen staan in de publieke belangstelling. Ook het Rijk werkt, in overleg met de provincies, aan een Nationale bossenstrategie. Het advies van
het College van Rijkadviseurs is om daarbij zeker ook te investeren in bos en bomen in de westelijke randstad. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kunnen we rekenen tot deze westelijkge randstad. Aan de ontmoeting deden meerdere agrarische ondernemers mee. Eén daarvan was Mattias Verhoef Brandwijk), deelnemer aan de pilot DrukDrainage. Maar ook Jasper Meerkerk (Eben Haezer Nieuw-Lekkerland), Tinke Poirot (Gewoon Anderz Noordeloos), Booij kaasmakers (Streefkerk) hebben ambitie om het bos- en struikareaal uit te breiden als onderdeel van hun verdienmodel.

Lees hier het hele verslag van de bijeenkomst. Met dank aan Richard Slagboom.

 


Hoe kan je toch verdienen bij vernatting door een hoger grondwaterpeil?

Oktober 2021 Hoornaar
Glenn de Wolff deed in het kader van zijn afstuderen aan de Hogeschool InHolland een onderzoeksopdracht: Hoe kan je toch verdienen bij vernatting door een hoger grondwaterpeil? 
Dit onderzoek was in het kader van onze pilot Drukdrainage en werd uitgevoerd samen met de drie agrariërs, uitvoerig literatuuronderzoek en door op bezoek te gaan bij experts. Zie voor uitvoerige documentatie  Meer lezen?

Lees meer over de achtergronden van Glenn en de opbouw en resultaten van zijn onderzoek.

ONDERZOEK door Glenn de Wolff

Toelichting: In de oude omstandigheden bij landbouw in het veenweidegebied is het waterpeil kunstmatig laag gehouden om zo intensieve landbouw mogelijk te maken. Door dit lage waterpeil wordt de grond droger en is deze steviger zodat deze geschikt is om grote hoeveelheden vee te faciliteren. Wanneer het (grond)waterpeil verhoogd wordt, zal de grond in ieder geval tijdens een deel van het jaar minder geschikt worden voor deze manier van landbouw aangezien de bodem onder andere minder stevig zal worden. Dit leidt er vervolgens toe dat de effectiviteit van het verdienmodel van de agrariërs die op deze gronden werken afneemt. Om alsnog over een compleet en effectief verdienmodel te beschikken zullen agrariërs die in het gebied willen blijven hun oude verdienmodel moeten aanpassen met nieuwe landbouwmethodes of hun verdienmodel aanvullen met andere activiteiten. Hier wordt een aantal alternatieve of aanvullende verdienmodellen gegeven die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor de agrariërs in de regio A5H.

  1. Alternatieve agrarische verdienmodellen : Lichter vee, Geen koeien maar ander soort vee, Lichtere machines, Paludicultuur

  2. Natuurinclusiviteit/subsidies: Een tweede strategie om een effectief verdienmodel te behouden is om het agrarisch verdienmodel aan te vullen met subsidies. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), GroenBlauweDiensten , Weidevogelbeheer, SlootkantbeheerKoolstofvastlegging (ValutavoorVeen) , Vergroeningsbetaling Regeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

  3. Multifunctionele landbouw Een andere manier om een volwaardig verdienmodel te hebben is door de agrarische kant van het bedrijf aan te vullen met een andere sector door zich in meer of mindere mate te richten op recreatie en toerisme.Vergaderen in de stal, Bed & Breakfast, Boerderijwinkel, Recreatie, Kinderopvang, Zorgboerderij, Energieproductie, Woonplaatsen/Pacht, Boerencamping, Caravanstalling.

In tabel 24 van zijn scriptie heeft hij een overzicht gemaakt met

Verdienmodel

Belangrijkste voorwaarden

Belangrijkste Kosten

Belangrijkste opbrengsten

Een prachtige samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs met een goed uitgevoerde opdracht onder moeilijke omstandigheden. Gelfeliciteerd Glenn namens het bestuur van Stichting BlauwZaam.


Behoefte aan experimenteren:

Willen we op de middellange termijn succesvol zijn met landbouw in ons veenweidegebied dan is belangrijk, dat er snel meer geëxperimenteerd wordt met methoden die er voor zorgen dat veen verzadigd blijft met water. Op polder of perceel niveau met drainage ed. Maar op het niveau van de hele delta, dus rivierengebied en groene hart, moet ook de waterinfrastructuur veranderen en gericht zijn op watervasthouden en infiltratie in de bodem. Als we door klimaatverandering lange droge zomers krijgen is er heel veel water nodig om de verdamping te compenseren. Naast maatregelen buiten de polders moet er ook gedacht worden aan buffergebieden in de polders die zowel teveel als tekort aan water handelen. Natuur met vegetatie die hiervoor geschikt is, bijvoorbeeld grienden, zouden hiervoor kunnen worden aan gelegd. Moldrains met slootpeil op voldoende hoogte.

Welke experimenten zouden we kunnen doen om de CO2 te reduceren?

  • Maïs telen verbieden: om maïs te kunnen telen moet de grond gescheurd worden. Dit zorgt in het veen voor oxydatie en daarmee dus voor CO2 uitstoot ipv reductie. We zouden met elkaar kunnen kijken op welke gronden maís teelt wel mogelijk is? Of ook kunnen kijken of er een alternatief is voor het voeren van maïs? Deze experimenten zouden gefinancierd kunnen worden vanuit het klimaatakkoord.
  • Greppeldrainage
  • Moldrains

Opmerking: CO2 reductie kunnen we niet los zien van andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Terug naar de startpagina van DRUKDRAINAGE

Terug naar de startpagina van BlauwGroenFundament