Water en recreatie:
Beleving van het landschap
 

Hoe maken we water tot een dragend element in de recreatie?

Zonder water geen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Water en waterrecreatie zijn dragende elementen van de regiogeschiedenis en behoren tot het DNA van de streek. Water is dan ook één van de pijlers van onze regionale economie.
In onze missie staat verwoord: Stichting BlauwZaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.
Het thema duurzame recreatie is nog weinig aan bod geweest. Dat thema pakken we vanaf 2020 op!

Ons waterlandschap biedt een grote kans voor duurzame gebiedsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een waardevol toerisme dat uitgaat van de inwoners. Klimaatadaptatie completeert dit thema en biedt mooie kansen. Samen toerisme ontwikkelen dat waarde toevoegt aan onze streek lijkt van groot belang.

BlauwZaam onderzoekt, vanaf 2020, welke initiatieven er zijn die water & recreatie als thema hebben en hoe we deze met elkaar kunnen verbinden.

Waardevolle thema’s zijn:
- Recreatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden waardevol maken voor haar inwoners
- Zwerflandschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
- Groenblauwe overnachtingsmogelijkheden
- Duurzame en historische vervoersmogelijkheden
- Educatieve trajecten over cultureel erfgoed, waterkwaliteitsverbetering, waterrecreatie en veiligheid en klimaatadaptatie binnen onze regio’.
 LOPENDE ACTIVITEITEN
 

Samenwerking BlauwZaam en gebiedscoalitie Alblasserwaard Vijfheerenlanden

De gebiedscoalitie A5h wil regionale initiatieven een plek geven in het meerjarenprogramma ‘Groen Blauw Verbindt’.
Dit programma is onderverdeeld in drie thema’s: ‘Beleving van het Landschap’,  ‘Prachtstraak’ en ‘Veen in beweging’ ‘.
BlauwZaam werkt nauw samen met de gebiedscoalitie. Vooral binnen het thema ‘Beleving van het Landschap’, waar duurzame (water)recreatie onder valt.

Start: 25 september 2020 Bijeenkomst in Groot Ammers. Verkenning mogelijkheden Beleving van het Landschap

In de bijlagen het verslag van de bijeenkomst en de presentatie van de dag. Onze volgende stap is nu de inbrengers van de initiatieven te laten komen met een projectvoorstel. Blauwzaam zelf brengt 4 initiatieven in. Deze worden in het voorjaar van 2021 beoordeeld door de gebiedscoalitie op haalbaarheid en relevantie voor Gebiedsdeal 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2021

Meerjarenprogramma wordt opgeleverd. Initiatieven, die het meest kansrijk lijken en die verbinding hebben met de twee andere thema’s zijn hierin opgenomen. De initiatieven gaan, in samenwerking met de gebiedscoalitie, op zoek naar stakeholders en financiële middelen.


Oktober 2021

Gebiedsdeal 5

‘Groen Blauw Verbindt’ presenteert de nieuwe website (gebiedsdeal 5).

De projectleiders zijn geen onbekenden voor BlauwZaam: Peter Paul Klapwijk (thema ‘Beleving van het Landschap’), Sjaak Kreeft (thema ‘Veen in Beweging’) en Richard Slagboom (‘Prachtstraak’). Alle drie spelen ook een belangrijke rol binnen BlauwZaam.

Het project: Verkenning Vaarwaard:

BlauwZaam is de opdrachtgever van het project ‘Verkenning Vaarwaard’. Deze verkenning wil verschillende stakeholders samenbrengen, die een gezamenlijke ambitie formuleren op het gebied van duurzame en waardevolle recreatie en initiatieven en/of projecten ontplooien die een opschaling mogelijk maakt..
Een deelproject van deze verkenning is  ‘Water in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden, waarbij leerlingen en studenten samen met opdrachtgevers werken aan echte vraagstukken binnen het thema ‘Beleving van het landschap’


Oktober 2023

Symposium BlauwZaam
BlauwZaam, Den Hâneker en het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben gezamenlijk het initiatief genomen om het Symposium XII te organiseren. Thema: Waardevol Toerisme. Diverse vormen van recreatie die passen bij de authenticiteit en het ecosysteem van de streek werden voor het voetlicht gebracht. Een breed gedragen visie, en vooral een uitvoeringsagenda op beleving van het landschap is van groot belang voor de toekomst van de streek. Wat goed is voor de bewoners is goed voor de bezoekers!
Verslag van het Symposium

 


Zwerfpad Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Augustus 2023- Februari 2024


Zes studenten van hogeschool Inholland hebben het project “Zwerfpad” verkozen voor hun GreenJuniors-opdracht voor hun opleiding. Drie studenten van de opleiding ‘Landscape and Environment” en drie studenten van de opleiding “Dier in de Duurzame Samenleving” hebben de samenwerking  gezocht om een voorbeeld van een “Zwerfpad “ door onze regio te ontwerpen vanuit het principe van Waardevol Toerisme. Het eindproduct is een promo-filmpje met een informatiefolder. Dit idee kan voor den Hâneker van waarde zijn voor hun toeristische agenda.

Bekijk hier de presentatie

Op You Tube is een filmpje van dit project te zienAFGERONDE ACTIVITEITEN

2019

2018

 

 

Green Juniors-