VERKENNING 'VERBOUWEN VAN BOUWMATERIAAL'
 

De bouwsector is volop in beweging. Steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van natuurlijke grondstoffen, de zgn. biobased materialen. Dat zouden we in de streek ook willen stimuleren, liefst met korte ketens. De verkenning 'Verbouwen van bouwmateriaal' is er daarom op gericht de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Want hoe mooi zou het zijn als bouwmateriaal voor woningen en bedrijfspanden in onze streek uit de 'achtertuin' komt? Bijvoorbeeld door het te laten groeien. Er zijn al voorbeelden dat dit kan, zoals huizen van hennep, isolatie van gras en wanden van vlas. Maar kan het ook in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden? Oftewel: kunnen we in onze streek bouwmateriaal verbouwen?

Deze verkenning is inmiddels afgerond en het antwoord is: JA! Meer hierover leest u op deze pagina en in de eindrapportage van dit project.

Verkenning Verbouwen met Vezels
Aanvullend hierop is begin 2023 een impuls gegeven aan het concreet opzetten van een keten voor bouwmaterialen uit regionaal geteelde vezels. Meer over deze zgn. projectimpuls lees je hier.    

 DOELEN EN RESULTATEN
 

Doelen:

Het doel van de verkenning ‘Verbouwen van bouwmateriaal’ is om – in samenspraak tussen potentiële leveranciers, afnemers en gebiedspartijen – zoveel mogelijk kansrijke en inspirerende ideeën te verzamelen voor biobased bouwmateriaal en hieruit twee concepten uit te werken die uitvoerbaar zijn in en passend zijn voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De verkenning wil zo bijdragen aan een aantal van de opgaven genoemd in ‘Groen Verbindt’, zoals het verduurzamen van de lokale economie, het versterken van de biodiversiteit, het verbreden van de landbouw en het behoud van het landschap.

Resultaten:

  • Inventarisatie van mogelijke, kansrijke en inspirerende ideeën voor streekeigen biobased bouwmateriaal
  • Concepten van streekeigen biobased bouwmaterialen
  • Suggesties voor nieuwe projectvoorstellen 
  • Kennisvergroting en bewustwording van het belang en de mogelijkheden van een circulaire economie

 STAND VAN ZAKEN
 

Op basis van gesprekken met experts en stakeholders en bureauonderzoek (onderzoeksrapporten en publicaties over initiatieven) is een inventarisatie gemaakt van natuurlijke producten die als grondstof kunnen dienen voor biobased bouwmaterialen. Lees er meer over in deze eindrapportage

Wij zijn inmiddels aan de slag om een regionale keten op te zetten voor een van deze ideeën: het telen van vezelgewassen, verwerken tot plaat- of isolatiemateriaal en toepassen in bouwprojecten in de regio. Een eerste stap hierin was de BBB-bijeenkomst in januari 2023 bij boer Jan Versluis met als titel: van veeteelt naar vezelteelt

Verkenning Verbouwen met Vezels
Daarnaast is begin 2023 een impuls gegeven aan het concreet opzetten van een keten voor bouwmaterialen uit regionaal geteelde vezels.

Meer over deze zgn. projectimpuls lees je hier.    

 


 

Deze verkenning is onderdeel van het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'. Verkenningen creëren vrije (denk)ruimte om prille ideeën te onderzoeken op haalbaarheid en geschiktheid voor de AV en zo mogelijk concrete handen en voeten te geven. Met deze verkenning geven de gebiedscoalitie en BlauwZaam invulling aan de wens om integrale, innovatieve experimenten op te zetten die bijdragen aan de verbinding tussen het groene domein enerzijds en het economische, sociale en educatieve domein anderzijds.