Hoe werkt Druk Drainage?

 


Inleiding
Als de grondwaterstand te laag is, droogt het veen uit. Zuurstof kan dan diep in het veen doordringen en organisch materiaal afbreken. Dit veroorzaakt onder andere maaivelddaling en extra CO2-uitstoot.

Drukdrainage
Bij actieve waterinfiltratie (drukdrainage) worden net als bij onderwaterdrainage horizontale geperforeerde buizen (drainagebuizen) in de bodem aangebracht. Deze buizen zijn aangesloten op een waterreservoir, de zogenaamde pompput.  Het water in het waterreservoir kan met een pomp hoger worden gezet dan de sloot. Met deze extra druk kan effectiever worden vernat en is de grondwaterstand actief te sturen. Door op deze manier verdroging tegen te gaan kan bodemdaling geremd worden. 

Drukdrainage in de praktijk
Voor onze pilot was het idee om het grondwater steeds op te pompen tot 20 cm onder het maaiveld.  In de praktijk bleek dat niet vol te houden omdat het te drassig bleef op het perceel en de koeien de zode vertrapten en machines niet het land op kunnen. Bij Kees Baan en bij Peter Heikoop is er daarom in 2021 een extra pomp geplaatst die overtolig water kan afvoeren in zeer natte perioden. 

September 2020.
Het trekken van de drains leverde dit filmpje op bij Peter Heikoop in Nieuwland op. De veenlaag onder de klei was daar keihard én droog. Bij Matthias in Brandwijk was de ondergrond duidelijk natter!

Afbreekbare drainagebuis. Bij Matthias in Brandwijk wordt water geïnfiltreerd door middel van afbreekbare buizen. Deze zijn een stuk duurder. Maar dankzij finanicële ondersteuning van GreenLine, Barthdrainage en Stichting Blauwzaam kunnen we nu ervaring hiermee opdoen. Meer over afbreekbare drains.


Slootwaterpeil omhoog
We brengen het slootwaterpeil omhoog door het afdammen van de omringende sloten. Op de dam is een verbinding /overloop met het polderwater en kan desgewenst water in en water uitgelaten worden.

Onze verwachting is, dat door verhoogd slootwaterpeil meer water in de sloten blijft staan wat goed is voor de flora en fauna van het slootleven. Het nadeel is echter, dat de randen van de sloot drassigere zullen zijn en daardoor grotere kans op vertrapping. 

 

 

Praktijkervaring

Het verhoogde slootwaterpeil zorgt inderdaad voor grotere drasserigheid rondom de sloot en daardoor vertrapping. De winst voor flora en fauna weten we nog niet. In 2023 zal dat duidelijk moeten worden als de eindmeting plaats vindt. 


De pompen en de put
Het waterinfiltratiesysteem werkt met een verzameldrain die weer aangesloten is op een put. In de put kan het peil afzonderlijk van het slootpeil worden geregeld.

 

Terug naar het hoofdmenu