Den Boer CCI

In 2013 is Den Boer CCI ontstaan door het samenbrengen van Den Boer Consult en ingenieursbureau CCI. Hiermee is meer dan 30 jaar ervaring met civiele-, waterbouwkundige en industriële constructies samengebracht in één raadgevend Ingenieursbureau gevestigd in Nieuwpoort. 
Iedere dag werken onze gespecialiseerde professionals samen aan innovatieve oplossingen die het verschil maken in het functioneren van boven- en ondergrondse Infrastructuur, watersystemen, waterkeringen, industrieën en woonomgevingen. Ons team van adviseurs bestaat uit de juiste mix van ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’. In goed overleg met onze opdrachtgevers en trouwe klanten werken we aan functionele oplossingen en de best mogelijke adviezen. We weten waar we het over hebben, staan met onze voeten in de klei en zijn nieuwsgierig naar duurzame en innovatieve kansen. 
Duurzaamheid
In onze projectaanpak en ontwerpen kunnen wij het grootste verschil maken als het gaat om duurzaamheid. Zo kiezen onze ontwerpers voor het toepassen van duurzame materialen, circulaire oplossingen en ontwerpen wij ARBO-veilig. Onze kostendeskundigen stellen naast de SSK-raming ook MKI-berekeningen op. Zo weten we vroeg in het ontwerpstadium al wat de milieukosten zijn en waar we door slimme keuzes het meeste kunnen ‘winnen’ in het ontwerp.
  
Bij duurzaam ontwerpen leggen wij de focus op de volgende aspecten: 
Hergebruik van bestaande elementen: Voor objecten die aangepast of vernieuwd moeten worden heeft hergebruik van de reeds aanwezige materialen en constructies veel impact, en werkt positief door op kosten, hinder en bouwtijd. 
Toepassen van herbruikbare materialen die passen bij de levensduur. Hierbij beschouwen wij welk materiaal de minste milieubelasting heeft en het beste functioneert gedurende de hele levensloop, en daarna.  
Duurzaam gebruik van materieel en materiaal tijdens de uitvoering van projecten 
Wij ontwerpen zodanig dat: 

  • Hulpconstructies zoals bouwkuipen niet nodig of herbruikbaar zijn; 
  • Bouwwerken zoveel als mogelijk demontabel zijn, zodat ze bij het einde van de levensduur gemakkelijk her te gebruiken en onderdelen tijdens de levensduur vervangbaar zijn. 

Daarnaast adviseren wij opdrachtgevers in het duurzaam en circulair inkopen van de uitvoering van een Werk door een EMVI-criterium te wijden aan duurzaamheid bij de aanbesteding. Door het gebruik van DuboCalc stimuleren wij bijvoorbeeld het gebruik van elektrische machines en gerecycled staal en maken aannemers die hierin hebben geïnvesteerd meer kans op de opdracht.    
Klimaatadaptieve en biodiverse inpassing: We ontwerpen onze projecten zo dat ze passen binnen de bestaande omgeving en de aanwezige flora en fauna niet verstoren en biodiversiteit stimuleren? Denk hierbij aan vispassages bij gemalen, faunapassages onder bruggen, natuurvriendelijke oevers en het bloemrijk inzaaien van bermen en waterkeringen. 
 
Duurzaamheid in onze bedrijfsvoering
In onze bedrijfsvoering brengen wij onze duurzaamheidsgedachte dagelijks in de praktijk. Naast groene stroom uit Nederland en duurzaam gecompenseerd gas geven wij met vaste arbeidsovereenkomsten, ruime opleidingsbudgetten en persoonlijke werk-privébalans concreet invulling aan duurzame arbeidsrelaties. Met als resultaat langjarige dienstverbanden, stagiairs die betrokken blijven na afronding van hun studie en een laag ziekteverzuim. Met deels elektrische vervoersmiddelen en refurbished kantoormeubilair beschikken we over duurzaam hoogwaardige circulaire werkplekken. Vanuit ons kantoorpand, een rijksmonument uit de 19de eeuw in de vestingstad Nieuwpoort, dragen wij bij aan de veerkracht van de lokale economie in het landelijk gebied. Wij kopen bij voorkeur producten en diensten in bij lokale ondernemers, zowel facilitair als voor onze corebusiness en selecteren met aandacht de invulling van onze SROI verplichtingen. Met onze certificering voor de CO2-prestatieladder, het meten van onze footprint met de milieubarometer en het uitdragen van de doelstellingen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 geven we onze ontwikkeling en doelstellingen verder concreet vorm. 


Den Boer CCI
Buitenhaven 9
2965 AD Nieuwpoort 
0184 — 60 22 66
Wessel Nauta
w.nauta@denboercci.nl
info@denboercci.nl
www.denboercci.nl