KLIMAATADAPTIEF BEHEER

Updates staan hier

 Update 26 februari 2020

  • Voor dit project zijn 2 afstudeerders van het Van Hall Larenstein actief.  Zij zijn bij het Inholland langs geweest om te sparren over de tussen- en eind producten van hun afstudeertraject. Zij hebben een eerste versie van de scoringsladder opgeleverd (terug te vinden in de gedeelde OneDrive in werkpakket 3). Ze gaan deze tool gebruiken om de aangeleverde bestekken te scoren op de mate van bijdrage aan klimaatadaptatie. Deze scoringsladder is gebaseerd op hun eigen literatuurstudie en die van het Inholland.
  • Deze scoringsladder wordt ook voorgelegd aan groenvoorzieners in de praktijk en aan het CROW. Hierop volgend zullen zij een aanzet doen richting een klimaatadaptief groenbestek voor verschillende beheereenheden.
  • Inholland werkt verder aan de invulling van de tool om inzicht te geven in de verschillende elementen van de bodem/plant relaties die bijdragen aan het klimaat adaptief vermogen van een perceel. Met deze tool zijn inschattingen te maken wat mogelijk gebreken van een perceel zijn en wat hier aan gedaan kan worden.
  • Gemeente Molenlanden heeft een tweetal percelen beschikbaar gesteld aan het project waar we binnenkort kunnen beginnen met het beheren en monitoren op basis van de eerste uitkomsten uit het project. We zullen hier een diverse en hoog opgaande kruidenrijke graspercelen realiseren en gaan meten hoe dit het watervasthoudend en afvoerend vermogen beïnvloed.  Hiervoor vinden er binnenkort gesprekken plaats tussen het Wellantcollege en Inholland.
  • De branchevereniging VHG Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) is weer aangehaakt, in de persoon van Egbert Roozen. De VHG gaat in de eerstvolgende uitgave van hun vakblad een artikel publiceren over dit project. Ze zullen hiervoor bij een aantal partijen aankloppen voor een interview. Op deze manier kunnen we het gedachtegoed van dit project beter laten landen bij de groenvoorzieners in de praktijk.

Dit was het voor nu. Als er vragen zijn weet je ons te vinden.
Nick Pruijn of Rolia Wiggelinkhuijsen