Nieuwe Verdienmodellen binnen de pilot DrukDrainage?

 

Lees hier de presentatie die Glenn heeft gehouden voor het bestuur van BlauwZaam

Glenn de Wolf
Ik ben vierde jaars student bij de opleiding Landscape and Environment Management bij Inholland Delft. Ik ben 22 jaar en woon in Zaandijk, een paar kilometer boven Amsterdam. Ik hou zelf erg van de natuur en ben regelmatig in het bos te vinden. Verder hou ik erg van lezen. Ook ben ook vaak creatief bezig met bijvoorbeeld tekenen en dingen ontwerpen. Gezondheid en welzijn is voor mij erg belangrijk en ik ben dan ook vaak in de sportschool te vinden (als dit mogelijk is). Ik ben over het algemeen erg enthousiast en nieuwsgierig en sta open om nieuwe kennis te vergaren. 

Afstuderen:
Als vierde jaars student wordt er van ons verwacht, dat wij een afstudeeronderzoek uitvoeren. Ik heb gekozen om dit bij Stichting BlauwZaam te doen, in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H). In dit gebied is er sprake van verdroging van  de bodem. Om dit tegen te gaan is het idee om het waterpeil te verhogen. Ik zoek uit hoe de verdroging ontstaan is én wat de gevolgen zijn. Ik zoek ook uit  hoe vernatting bij kan dragen aan de bestrijding van de droogte én welke gevolgen deze vernatting zal hebben op natuurwaarden, waterhuishouding en de agrariërs in het gebied. 

Verdroging en vernatting
De afgelopen eeuwen zijn de Nederlandse veengebieden systematisch ontwaterd door middel van het aanleggen van een complex systeem van dijken, sloten, boezems en molens (later gemalen). Dit is allemaal gedaan om in deze gebieden landbouw te kunnen bedrijven. Deze ontwatering had echter een bijeffect waar men zich vroeger niet van bewust was. Doordat de waterspiegel daalt, wordt het veen blootgesteld aan de atmosfeer waardoor het veen gaat oxideren en verteerd met bodemdaling als gevolg. Bij deze vertering komen ook grote hoeveelheden voedingsstoffen en broeikasgassen vrij. 
Enkele eeuwen later (2021) is het veen aanzienlijk gedaald, op sommige plaatsen wel enkele meters. De laatste tientallen jaren zijn de gevolgen van deze kunstmatige bodemdaling versterkt door het versterkt broeikaseffect. Dit kan als gevolg hebben, dat over een paar decennia er minder of geen landbouw meer bedreven kan worden in de polder. Men heeft nu het idee om toekomstige bodemdaling te verminderen door vernatting toe te passen, oftewel het waterpeil te verhogen. Dit heeft uiteraard merkbare gevolgen voor het gebied, maar wat zijn deze precies? Dit is onder andere wat ik zal gaan onderzoeken. 

De opdracht
Mijn opdracht begint met het inventariseren van de oorzaken van de verdroging. Vervolgens kijk ik wat voor gevolgen de verdroging heeft als bijvoorbeeld op de hiervoor genoemde bodemdaling. Dit zal zich toespitsen op gevolgen voor natuurwaardes, waterhuishouding en het verdienmodel van de agrariërs in het gebied. Hierna zal ik gaan onderzoeken in welke andere gebieden vernatting is toegepast en welke gevolgen dit heeft, zowel positief als negatief. Zijn bepaalde kwetsbare weidevogels als bijvoorbeeld de grutto en de kemphaan nu sterker aanwezig in het gebied? Wat betekent het voor het verdienmodel van de boeren?
Na deze inventarisatie onderzoek ik waar in het gebied vernatting nodig is én onderzoek wat de gevolgen van deze vernatting in de regio A5H zullen zijn. Dit zal onder andere gebeuren door wat bekende data te vergelijken met de data uit andere gebieden en door in gesprek te gaan met lokale partijen en boeren. 

De volgende stap is het omzetten van de hierboven genoemde bevindingen naar concreet advies. In welke mate zal de vernatting van het gebied gewenst zijn? Moet het waterpeil in het hele gebied verhoogd worden of alleen op enkele delen en gebeurt dat het hele jaar lang of alleen in enkele periodes? Verhoging van het waterpeil zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor het verdienmodel van de boeren in het gebied. De vraag is hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dit zal ik ook uit gaan zoeken. 

Ik kijk erg uit naar het uitvoeren van deze opdracht. Ik zal onderzoek doen in een interessant en mooi gebied. Ook zal ik bijdragen aan het oplossen van een groot probleem in Nederland in de vorm van verdroging. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Glenn de Wolf
Naam: Glenn de Wolf
Woonplaats: Zaandijk
Geboortedatum: 18-01-1999
Studie: Landscape and Environment Management bij Hogeschool InHolland Delft
Telefoon: 0650959143
E-mail: 611046@student.inholland.nl

Stage
Startdatum: 8-3-2021
Einddatum: 25-6-2021 (Hierna volgt nog een beoordelingstraject en colloquium wat eindigt op 23-7-2021)
Eindproduct van de opdracht: onderzoeksverslag met advies