Effecten Sub-irrigatie op de chemie en ecologie van kavelsloten

 

De resultaten van de aquatische ecologie.

Vegetatie 

Vegetatieopnamens van de pilotsloten: Door Aquon worden in de sloten van de pilot opnames gemaakt van de vegetatie. De opnames zijn uitgevoerd volgens de KaderRichtlijnWater-systematiek (KRW) bij het sloot type M8 (veensloot). We meten in de c-watergangen, dus de slootjes aan beide zijden van het pilotperceel en één referentiesloot. De meting gebeurt eenmalig in elke zomerperiode, meestal in juni/juli.
De meetresultaten worden op de website gedeeld. Het meetnet staat onder leiding van Ronald Gylstra (WSRL) en wordt mede uitgevoerd door Aquon (https://www.aquon.nl/). 

De maatlatten
De maatlatten binnen de KRW-systematiek kennen een minimale score van 0 en een maximale score van 1, uitgedrukt in de Ecologisch KwaliteitsRatio (EKR). Deze reeks is onderverdeeld in 5 klassen, te weten: Slecht (0-0,2), Ontoereikend (0,2-0,4), Matig (0,4-0,6), Goed (0,6-0,8) en Zeer Goed (0,8-1).
Eindscore
Voor de eindscore worden de berekende waarden voor de soorten en de bedekking gemiddeld. Bij die score is ook de beoordeling in tekst weergegeven.

Resultaten 2022
Op 16 juni 2022 zijn ook dit jaar door Aquon in de sloten opnamens gemaakt.
Ook dit jaar scoort Peter goed in zijn sloten met het aantal planten. Opvallend is ook, dat Matthias een groot aantal oeverplanten heeft staan in zijn referentiesloot. De bedekking blijft nog steeds achter om een voldoende te kunnen halen. In de loop van 2023 zullen we de uitkomsten van 2021 en 2022 naast elkaar leggen. Blijft dat de vegetatie afhankelijk blijft van de watersamenstelling én dat we bij conclusies over toename biodiversiteit vaak een langere termijn gebruiken. Zie resultaten.  Om inzage te krijgen wat men meet en hoe dat wordt genoteerd zie uitgewerkt voorbeeld van één drukdrainagesloot bij Heikoop.

 

Effecten Sub-irrigatie op de chemie en ecologie van kavelsloten

Over vijf jaar moet het oppervlakte- en grondwater in Nederland van goede kwaliteit en kwantiteit zijn. Nog niet één procent van onze oppervlaktewateren voldoet aan alle eisen die Europa stelt. Voldoende schoon water is de basis is voor ons hele land; voor onze natuur, voor drinkwater, de landbouw en ook voor de industrie. Volgens internationale afspraken vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn.
In deze pilot onderzoekt het WSRL of de maatregel Drukdrainage in combinatie met hoog slootwaterpeil bijdraagt aan de kwaliteit van het slootwater. Waterschap Rivierenland (WSRL)https://www.waterschaprivierenland.nl/) meet de komende jaren de waterkwaliteit van de sloten, zowel van de proefpercelen als de referentiepercelen. Daarvoor zijn in januari 2021 een serie fysisch-chemische metingen gestart. De metingen vinden maandelijks plaats.

Uitkomsten monitoring 2022
Elke maand meet WSRL (Ronald) de waterkwaliteit van de c -watergangen en dit jaar ook voor het eerst het water in de put. We vinden hoge gehaltes nutriënten in het water. Herkenbaar ook vanuit eerdere studies en uit de metingen van 2021. In de komende tijd (2023)willen we er verder op inzoomen en ook vooral kijken of we uit de metingen in de put ook conclusies kunnen trekken?
Indicaties:
- De metingen uit de referentie-sloten laten geen ander beeld zien dan de metingen in de drukdrainage-sloten
- De metingen zijn nu een jaarrond uitgevoerd en voor vrijwel alle parameters sluiten de laatste winter-waarnemingen aan bij de eerste wintermetingen van vorig jaar.

Terug naar effecten van vernatting