Marcel van Dorst | BWZ Ingenieurs BV

Groen en biodiversiteit

Korte blog naar aanleiding van de inspiratiesessie van 26 november 2020 in Ottoland.

Duurzaamheid
De aandacht voor duurzaamheid is ontstaan uit verschillende invalshoeken. Dit begon eigenlijk al aan eind van de 18de eeuw met Alexander Von Humboldt en Georg Forster die in Noord- en Zuid Amerika zagen dat grote delen van de natuur werden kaalgekapt voor plantages met slaven. Zij schreven toen al dat dit geen houdbare situatie zou zijn. Anderhalve eeuw later waren het boek van Rachel Carson met Silent Spring in 1962, die het gebruik van pesticiden aankaartte, en het boek van de Club van Rome, over de Grenzen aan de groei in 1972 die de eindigheid van het gebruik van grondstoffen benoemde, belangrijke mijlpalen. Maar ook rampen als de Great Smog in 1952 en Sandoz in 1986 hebben ons doen inzien dat we anders moeten omgaan met onze omgeving. 

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies
Door klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit is de verandering naar een duurzamer aanpak in een stroomversnelling gekomen. Gelukkig hebben we nu ook meer kennis om onze omgeving duurzamer in te richten en te gebruiken.

Duurzaam GWW
Ook voor de grond- weg- en waterbouw (GWW) zijn er allerlei hulpmiddelen beschikbaar om duurzamer om te gaan met de omgeving en het te gebruiken materiaal. Hiervoor zijn ook diverse platforms opgericht en worden hulpmiddelen en kennis gedeeld, zoals duurzaam GWW, Circulair Terreinbeheer en Dubocalc.

BiodiverCity.nl 
Als BWZ ingenieurs hebben wij daar nu in al onze (fases van) projecten mee te maken en voeren die zo duurzaam mogelijk uit. Daarnaast hebben wij een tool (biodivercity.nl) gemaakt om biodiversiteit een prominentere rol te laten spelen in projecten. Zo kunnen voor het (her)inrichten van een gebied verschillende scenario’s worden bepaald welke inrichtingsvariant de hoogte potentie aan biodiversiteit oplevert en wat daarbij de onderhoudskosten zijn. De tool is vanzelfsprekend ook in te zetten om gebieden met de aanleg van groen klimaatadaptiever te maken.

BioBased
Ook zoeken we steeds vaker naar oplossingen met aannemers om het beheer van groen meer circulair te maken door bijvoorbeeld maaisel in te zetten voor plaatmateriaal of meststof. Ook kunnen deze zgn. biobased materialen ingezet worden voor oeverherstel of de aanleg van legakkers. 

Samenwerken
Wij zien voor de regio grote kansen voor samenwerken in projecten waarbij we ons inzetten voor een duurzamere leefomgeving waarbij de biodiversiteit wordt hersteld, er geen fossiele brandstoffen meer worden verbrand, geen gif meer in de omgeving komt en we wonen en werken in een circulaire samenleving.