Vragen en antwoorden vanuit de chat Symposium X

 

WATEROPVANGBAKKEN

Zijn er reeds wateropvangbakken via de gemeente beschikbaar? 

 

De gemeenten van de A5H-regio houden afhankelijk van elkaar acties voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Zo heeft Sliedrecht de regenton-actie ‘Ton van Ton’ gehouden in 2020. Op dit moment loopt er geen actie of subsidieregeling voor wateropvangbakken. Het idee van deze actie is wel gedeeld met de gemeenten ter inspiratie!

 

ROL VAN HET BEDRIJFSLEVEN

Welke specifieke rol zien jullie in de Klimaatadaptatie weggelegd voor het bedrijfsleven. Hoe pas je duurzame mobiliteit en de vraag naar laadinfra in, in een duurzaam landschap. 

 

Iedereen kan een steentje bijdragen. Het bedrijfsleven kan dat doen door bijvoorbeeld bij het investeren in zonnepanelen te kijken of dit gekoppeld kan worden met de aanleg van een groen dak. Daarnaast draagt het vergroenen van het bedrijfsterrein bij aan een goede regenwaterafvoer, vermindert de hittestress en heeft een positief effect op de gezondheid.Klimaatadaptatie is een thema, welke veel raakvlakken heeft met verschillende thema’s. Mobiliteit is er daar zeker één van. Het gaat daarbij om de inrichting van wegen met bijvoorbeeld bloemrijke bermen of een goede regenwaterafvoer. De RAS legt wel de link met mobiliteit, maar duurzame mobiliteit en de laadinfrastructuur zijn onderwerpen die meer naar voren komen in de Regionale Energiestrategie (RES).

 

NATUUR

Minder landbouw is beter voor biodiversiteit?


 

 

Bij extensieve landbouw wordt het land minder zwaar belast door gewassen en dieren. Hierdoor is de impact op de natuur minder en heeft de natuur de kans om te herstellen en zelfs te groeien. Dit komt ook ten goede van de biodiversiteit.

 

ONDERWIJS

Hoe zien studenten de regio in 2040?


 

 

De opleidingen waarmee BlauwZaam in de regio veel samenwerkt zijn Landscape & environmentmanagement (Inholland Delft), Watermanagement en Land- en watermanagement (HAL Larensteijn) en Stad en Klimaat (Wellantcollege). Studenten van deze opleidingen hebben al menig project rondom gebiedsinrichting, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, ecologisch beheer en klimaatadaptatie gedaan in de A5H-regio. Studenten worden in hun opleidingen veel betrokken bij de lange termijnontwikkelingen waarover Marcel Beukeboom sprak. Klimaatadaptatie vanuit een integrale gedachte is bij alle opleidingen een vast onderdeel van het curriculum. Marlies Smit zei het ook op het symposium: “We zijn bij elk vak bezig met klimaatadaptatie”. De studenten willen graag hun bijdrage leveren aan een klimaatbestendige regio. Ze zetten hun innovatieve vooruitstrevende blik op de toekomst in. Niet geremd door wat dan ook. Wil je meer weten over projecten waar studenten een rol in hebben? Kijk dan op de website van BlauwZaam, daar zijn deze projecten ook te lezen.

 

BLAUWZAAM

Wat is de rol van BlauwZaam in de regio?

 

 

 

Stichting BlauwZaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.

Download hier de BlauwZaam folder.

 

KRACHTEN BUNDELEN

Hebben alle gemeenten in de A5H het Convenant Klimaatadaptief Bouwen al ondertekend, om 'Klimaat- én bodemdalingsbestendig bouwen' - in eerste instantie voor de nieuwbouw - vanaf vandaag tot de nieuwe normaal te maken, zie www.bouwadaptief.nl?

 

 

In 2018 is de provincie Zuid-Holland als initiatiefnemer gestart met dit Convenant. De provincie wil de woningopgave van de provincie (100.000 woningen bouwen in 2025) duurzaam en klimaatadaptief realiseren. Met dit Convenant worden de krachten gebundeld van overheden, organisaties en het bedrijfsleven. In de periode van 2018-2020 is een Programma van Eisen en een leidraad opgesteld. In de aankomende twee jaar is het doel om deze instrumenten de standaard te laten worden in organisaties bij plannen voor nieuwbouw. In de A5H-regio hebben Waterschap Rivierenland en gemeente Gorinchem zich aangesloten bij het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.

 

Uitvoeringsprogramma RAS

Wie staan er aan de lat voor het uitvoeringsprogramma RAS?
 

 

Wij met zijn allen! Als A5H-regio nemen wij het voortouw, maar we hebben daar zeker de hulp van de hele regio bij nodig. In juni 2021 hebben we de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. Daarna gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma. Hoe dat eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Het enige wat we wel zeker weten is dat we de regio betrekken en het uitvoeringsprogramma eind 2021 gereed willen hebben.

 

Suggesties en ideeën vanuit de chat

  • Casus Schanspolder: Maak van het voetbalveld en van de speeltuin een wadi. In de zomer een berging, in de winter een schaatsbaan.
  • We komen er niet met alleen stenen uit de tuin en regentonnen, maar het is wel nodig. Alle druppels helpen
  • Wat kunnen inwoners zelf doen?
  • Plaats een regenwateropslag onder huis en spoel met dat regenwater het toilet door
  • Verlaag het groenvak in de openbare ruimte en in de tuinen
  • Het beschikbaar stellen van bomen aan de bewoners door gemeente
  • Zorgen dat in de stad op elk plein een fontein aanwezig is
  • Het onder water zetten van de polders en het realiseren van meer ‘floating farms’
  • (Koop en) Realiseer op een paar hectare grond ‘tiny houses’ voor de jeugd
  • Zorg voor meer verspreiding van de woningbouw in de regio in plaats van het te centreren in de huidige kernen.