KLIMAATADAPTIEF BEHEER

Goed groenbeheer als antwoord op klimaatverandering

Hittestress, hoosbuien en opwarming van de aarde vragen om actie. Iedere keer als er nieuwe scenario’s rondom de effecten van klimaatveranderingen worden geformuleerd moeten deze binnen een aantal jaren weer naar boven worden bijgesteld (IPCC, 2018). De opwarming resulteert in meer regenval over kortere periodes en langere droogte. Dit heeft hittestress en wateroverlast tot gevolg. Extremen zullen de norm worden. Gelukkig landt dit feit steeds meer bij zowel de grote als kleine overheden. In de recent gepresenteerde kennisagenda van het ministerie van LNV is er bijvoorbeeld een grote plek gereserveerd voor vraagstukken rondom de adaptatie op het toekomstige klimaat. Ook de verplicht gestelde klimaatstresstest die iedere gemeente moet uitvoeren laat de urgentie en het draagvlak voor dit onderwerp zien.
Wordt de AV de Sahara?DOELEN EN RESULTATEN
 

Goed beheer is het halve werk
Een belangrijk aspect dat echter onbelicht blijft is het beheer. Terwijl hier mogelijk de grootste winst te behalen is. Als het groen in welke vorm dan ook eenmaal is aangelegd, moet het beheerd worden. Voor dit beheer bestaan er voorgeschreven pakketten met maatregelen, de zogenaamde groenbestekken. Deze worden vormgegeven en beheerd door het CROW. Het afgelopen decennium zien we in deze bestekken ook een transitie van traditioneel naar meer ecologisch groenbeheer, waarbij er steeds meer aandacht komt voor de biodiversiteit. Een hele positieve beweging die op veel plekken zijn vruchten afwerpt. Klimaat adaptief groenbeer bestaat echter nog niet. Hier gaan we met dit project verandering in brengen.

Bewustwording 
Allereerst willen we de groenvoorzieners van de toekomst bewust laten worden van de klimaatverandering en hoe hier met groenbeheer op in te spelen is. Ten tweede willen we een aanzet doen om echt concreet een groenbestek te gaan vormgeven. Groenvoorzieners kunnen in de toekomst in de aanbestedingen klimaatadaptief beheer in het afwegingskader meenemen. 
Een bestek schrijven waarmee aannemers, groenbeheerders het speelveld kunnen betreden. Om dat te kunnen maken is onderzoek voorwaardelijk naar de kansen en knelpunten van een dergelijk bestek. Vervolgens zullen de opleidingen hun curriculum moeten aanpassen, opdat studenten kennis en ervaring opdoen met dit beheer. Het bedrijfsleven heeft gereedschap om in hun aanbestedingen hierop te anticiperen.

Faseren in de tijd: activiteiten en resultaten
Op dit moment (juni 2019) zijn de deelnemers bekend. Nog voor de vakantie is er een startbijeenkomst. Ondertussen is de lector met een aantal studenten al aan het onderzoek begonnen. Na de zomervakantie wordt de onderzoeksfase uitgebreid naar andere onderwijsonderdelen. Dan ook zullen leerlingen uit Ottoland en Houten worden ingeschakeld o.a. voor onderzoek en stages. En zullen de eerste resultaten getoond worden. Meer lezen over de activiteiten en resultaten?DEELNEMERS
 LOPENDE ACTIVITEITEN
 

1. 10:00 – 10:10 Mededelingen

2. 10:10 – 10:35 Mathijn Speelman (vertaald in een filmpje)
                                       Protocol metingen
                                       0-meting

3. 10:35 – 11:00 Aron & Dirk Jonkers (of Nick Pruijn)
                                      Scoringsladder
                                      Groenbestek
4. 11:00 – 11:15 Nick Pruijn
                                      Green Juniors
                                      Uren
5. 11:15 – 11:55 Hoe nu verder?
6. 11:55 – 12:00 Afsluiting

De presentatie van Mathijn is vertaald in een filmpje.

 AFGERONDE ACTIVITEITEN
 

2020

2019

  

Bijeenkomst 28 januari
Waterroute
Lezingen en workshops over bodem
Oud-Hollandse Waterlinie: draagvlakonderzoek
Klimaatcommunicatie deel 1
Opvang van regenwater

Bijeenkomst 28 maart
Bijeenkomst 11 juli
Bijeenkomst 3 december